OP 2019

– på en livslång resa

OP Gruppen

På en livslång resa med 2 miljoner ägarkunder

OP Gruppen är Finlands största, kundägda finansgrupp. Vi har redan 2 miljoner ägarkunder som äger andelsbankerna och därmed hela OP Gruppen. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

OP:s affärsrörelse är indelad i tre rörelsesegment: Hushållsbank, Företagsbank samt Försäkring. Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna. Vi är en lokal aktör som tillhandahåller våra tjänster både via mångsidiga digitala kanaler och via landets mest omfattande kontorsnät.

OP:s verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången med våra kunder

Läs mer om OP

Chefdirektörens översikt

Timo Ritakallio
Chefdirektör, OP Gruppen
Det ligger på vårt ansvar att trygga OP Gruppens verk­sam­hets­för­ut­sätt­ningar på sikt. Vi lyckades 2019 få intäkterna att öka mer än kostnaderna.

I en omvärld som förändras snabbt är det allt viktigare för företagen att reagera raskt på förändringarna. Företagets strategi måste följa tiden och riktningen ska vid behov anpassas till kundbeteendet och omvärlden.

OP Gruppen förnyade sin strategi 2019. Vår vision är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansaktör. Vi vill vara det första valet för våra kunder och samarbetspartner samt vara närvarande där våra kunder finns. Vårt mål är att OP Gruppen ska vara sakkunnig, pålitlig och ansvarsfull samt en föregångare och förnyare inom finansbranschen. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och en aktör med stark marknadsposition och ekonomi.

Ansvarsfullare finansverksamhet

Vi genomför vår grunduppgift genom gärningar i vardagen. Vi möjliggör varje dag finländarnas små och stora drömmar, hjälper företag i deras vardag och ser till att finländarna inte lämnas ensamma om olyckan är framme. Utöver vår grunduppgift styrs vår verksamhet av våra värden: människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

Läs hela översikten

Strategin

OP Gruppens nya strategi och framtidsvision fastställdes i sommaren 2019.

De årligen preciserade strategiska prioriteringarna hjälper oss att nå vår gemensamma vision. OP Gruppens strategiska prioriteringar för 2020 är:

  • den bästa kundupplevelsen
  • mer nytta för ägarkunderna
  • en utmärkt arbetstagarupplevelse
  • intäkterna ska växa snabbare än kostnaderna
  • avkastning på utvecklingen.

Vi har övergått till en ny strategiprocess där strategin utformas, förnyas och genomförs fortlöpande. Vi bedömer omvärlden och verksamhetsmodellen systematiskt så att vi fortlöpande ska kunna göra nya strategiska val och genomföra dem.

Läs mer om OP Gruppens strategi

Ansvarskänslan innebär gärningar

Företagsansvaret är en integrerad del av OP:s strategi och alla anställdas vardag, beslut och handlingar. Vårt ansvarsarbete styrs av vårt ambitiösa samhällsansvarsprogram som uppdaterades i slutet av 2019 på grupplanet. Det sammanfattas i fyra centrala teman och löften, som styr programmets mål och gärningar:

  • Vi stärker finländarnas ekonomikunskaper
  • Vi främjar en hållbar ekonomi
  • Vi stöder den lokala livskraften och samhörigheten
  • Vi använder vårt kunskapskapital på ett ansvarsfullt sätt.

OP Gruppen har som mål att vara en föregångare inom företagsansvar i finansbranschen i Finland.

Läs mer om OP Gruppens företagsansvar

Höjdpunkter 2019

Nya digitala tjänster för bostadshandeln

OP-Fastighetscentralen bytte våren 2019 namn till OP Hem, som samlar tjänsterna för boende till en helhet. OP Hem erbjöd 2019 som första i Finland sina kunder möjlighet till digitala bostadsaktieaffärer via DIAS-plattformen. DIAS gör det möjligt att göra bostadsaktieaffärer direkt på nätet utan att besöka bankens kontor för att slutföra affären.

Läs mer om OP Hem här (endast på finska).

Allt mer skötsel av ärenden mobilt – enkelt och tryggt

Skötseln av ärenden mobilt fortsatte att öka kraftiga under början av 2019. OP-mobilen hade redan 27 miljoner inloggningar per månad och den har över en miljon aktiva användare. Betaltjänstlagen förnyades i september och medförde bland annat kravet på stark autentisering av kunden. OP:s identifieringsverktyg Mobilnyckeln uppfyller kraven på stark autentisering och antalet Mobilnyckelanvändare ökade under året till över en miljon.

Läs mer om Mobilnyckeln här.

Betalning i realtid vanligare

OP erbjuder sina kunder både ankommande och avgående SEPA-betalningar mellan banker i realtid. I april 2019 tog vi i bruk ankommande SEPA-expressbetalningar och från och med oktober avgående SEPA-expressbetalningar med vilka pengar överförs på några sekunder från en bank till en annan inom det gemensamma eurobetalningsområdet.

Läs mer om betalning i realtid här.

Nya lösningar för hållbar finansiering

I februari 2019 emitterade OP Företagsbanken Abp sitt första gröna obligationslån. Under året utökade vi vårt utbud av hållbar finansiering med två produkter: ett grönt lån och ett lån enligt hållbarhetskriterier. Före utgången av 2019 hade vi beviljat lån av den här typen för totalt 730 miljoner euro.

Läs mer om hållbar finansiering här.

Se mer höjdpunkter